ต่อเฮง ร่วมผลิตเตียงบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนาม อำเภอปางศิลาทอง